Schlake's Daily Page: 2019-08-13


I breaded my schnitzel.


2019/08/13/205210-em9i0551.jpg