Schlake's Daily Page: 2018-07-19


Retirement cake.


2018/07/19/170805-em9i9873.jpg