Schlake's Daily Page: 2018-06-03


That's hardly hail.


2018/06/03/161440-em9i6577.jpg