Schlake's Daily Page: 2018-04-28


A typewriter.


2018/04/28/121951-em9i3593.jpg