Schlake's Daily Page: 2014-11-28


My garlic.


2014/11/28/190906-ea0v8119.jpg


My onion.


2014/11/28/190921-ea0v8120.jpg