Schlake's Daily Page: 2013-12-29


I got some Smurfettes.


2013/12/29/ea0v9564.jpg